Przedsiębiorstwo "Nieruchomości Puławskie" Sp. z o.o.,
24-100 Puławy, ul.Dęblińska 2,
tel: 81 886 30 63, 81 888 53 67,
fax: 81 886 81 40,

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Przedsiębiorstwo „ Nieruchomości Puławskich „ Sp. z o.o. w Puławach ogłasza przetarg na wynajem pomieszczeń do prowadzenia działalności gastronomicznej w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Dęblińskiej 2, 24-100 Puławy. Przedmiotem najmu są pomieszczenia o łącznej powierzchni 230,00 m2. Lokal posiada 10 pomieszczeń i ciągi komunikacyjne. Wyposażony jest w instalacje elektryczne, gazowe, wodno-kanalizacyjne, grzewcze i dźwig towarowy. Pomieszczenia usytuowane są na dwóch poziomach: parter i piwnica. Na parterze są pomieszczenia: kuchnia, jadalnia, pomieszczenie biurowe. Piwnica: pomieszczenia socjalne i magazynowe na produkty. Lokal posiada oddzielne wejście przez piwnice celem dokonywania zaopatrzenia. Opłacie będzie podlegać powierzchnia 145 m2 tylko na parterze. Minimalna cena 15,00 zł netto za 1 m2 plus opłata eksploatacyjna 8,00 zł netto za 1 m2 (ogrzewanie pomieszczeń).

Najemca będzie ponosił koszty najmu pomieszczeń i opłatę za media tj. podlicznik energii elektrycznej, gaz ( najemca sam podpisuje umowę z dostawcą gazu) i podlicznik wody i ścieków.

Istnieje możliwość obejrzenia lokalu w godzinach 8°°-14°° od poniedziałku do piątku. Osoby do kontaktu:

Pani Magdalena Pyśkiewicz tel. 603 113 366 Pan Roman Starek tel. 665 427 722

Oferty należy składać na załączonym formularzu do 21 czerwca 2024 r. w Sekretariacie Przedsiębiorstwa „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. ul. Dęblińska 2, pokój 115 do godziny 10:00. Otwarcie nastąpi 21 czerwca 2024 r. o godzinie 11:00.

Przystępujący do przetargu powinien ofertę zamieścić w zamkniętej kopercie z oferowaną kwotą czynszu miesięcznego za 1m2 netto pomnożoną o powierzchnię pomieszczenia handlowego. Wzór w załączeniu. Do oferty powinien załączyć aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpis do KRS.

Do oferty proszę dołączyć oświadczenie o niezaleganiu w płatnościach ZUS lub KRUS, Urzędu Skarbowego oraz opłat i podatków lokalnych. Wzór w załączeniu.

Podpisanie umowy z osobą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, nastąpi do dnia 28 czerwca 2024 r.

Wydanie kluczy do lokalu nastąpi po wpłaceniu kaucji w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto.

Lokal będzie dostępny od 01 lipca 2024 r.

Osoby lub podmioty prawne przystępujące do przetargu nie mogą mieć zaległości finansowych wobec Spółki „Nieruchomości Puławskie”.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna w bip Spółki pod adresem https://nppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=116&action=details&document_id=2030138

rozmiar tekstu