Przedsiębiorstwo "Nieruchomości Puławskie" Sp. z o.o.,
24-100 Puławy, ul.Dęblińska 2,
tel: 81 886 30 63, 81 888 53 67,
fax: 81 886 81 40,

Dostawa i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną dla obiektów Przedsiębiorstwa „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o.

Dostawa i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną dla obiektów Przedsiębiorstwa „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach ogłasza zamówienie:

„Dostawa i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną dla obiektów Przedsiębiorstwa „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o.

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich:  Projektu „Energia Odnawialna dla Nieruchomości Puławskich Sp. z o.o. Puławach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oś. Priorytetowa: 4 Energia Przyjazna Środowisku  działanie 4.2 RPO WL 2014-2020 podpisana umowa nr : RPLU.04.02.00-06 -0129/20-00 z Województwem Lubelskim
(Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie).

Szczegóły:
https://nppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=118&p1=szczegoly&p2=1686508

Składanie ofert:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f722e94e-2e43-4b1e-bb8f-126358c6c4e8

Projekt : Energia Odnawialna dla Nieruchomości Puławskich Sp. z o.o. w Puławach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa:
4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOISKU, działanie 4.2 współfinansowanego ze środków europejskich.

Umowa nr : RPLU.04.02.02.00-06-0129/20-00

 

Cel projektu to rozwój regionu lubelskiego, którego realizacja będzie służyć działaniom samorządu województwa ukierunkowanego na stworzenie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, który stać ma się jednym z elementów zrównoważonego rozwoju regionu oraz zaspokojenia rosnących potrzeb energetycznych gospodarki lokalnej. Wspierane działania mają zapewnić dywersyfikację dostaw energii oraz zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne regionu, przy wykorzystaniu jego naturalnych uwarunkowań i potencjałów , zgodnie z programem województwa dotyczącym wsparcia OZE, realizującym założenia Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne  i Środowisko”. Rozwój przedsiębiorstwa przełoży się także w istotny sposób na zwiększenie bazy dochodowej regionu. Źródłem finansowania jest Regionalny Program Operacyjny     2014-2020.

 

Przedmiotem Projektu jest dostawa i montaż 2 instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną dla obiektów Przedsiębiorstwa „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o.. Instalacje fotowoltaiczne ukierunkowane są na  wykorzystywanie energii elektrycznej na własne potrzeby. Instalacje fotowoltaiczne  będą zlokalizowane na :

1.Na dachu budynku administracyjno – biurowym przy ul. Dęblińskiej 2, położonego na działce ewid. nr 941/23, gm.  Puławy, przewidywana moc instalacji wyniesie 28,08 kWp.

2.Na dachu budynku Hali Targowej przy ul. Piaskowej 7, położonego na działce ewid. nr 344 i 344/1 gm. Puławy, przewidywana moc instalacji wyniesie 49,92 kWp.

 

System fotowoltaiczny będzie podłączony na stałe do sieci elektroenergetycznej. Ewentualna nadwyżka energii elektrycznej wyprodukowana przez fotoogniwa odsprzedawana będzie zarządcy sieci elektroenergetycznej.

 

Instalacje fotowoltaiczne (PV) będą służyć do przetwarzania energii promieniowania słonecznego na prąd elektryczny. Instalacje fotowoltaiczne zmniejszają bezpośrednie zużycie węgla lub gazu, dlatego w sposób bezpośredni przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2, gdyż każda kilowatogodzina wytwarzana będzie bez udziału elektrowni stosującej powyżje wymienione media.

Powyższe instalacje wytwarzające energię elektryczną z promieniowania słonecznego nie emitują do środowiska żadnych substancji szkodliwych pogarszających środowisko naturalne, w tym hałas, spaliny, ścieki itp. Energia elektryczna produkowana przez instalację PV zstępuje tą produkowaną z kopalin.

Produkcja energii jest bezobsługową, instalacją nie wytwarzającą  żadnych zanieczyszczeń ani do gruntu ani do atmosfery. Instalacja  fotowoltaiczna nie wymaga dostarczania  mediów.

 

Wartość Projektu to  kwota 390 590,32 PLN   w tym wkład Funduszy Europejskich to kwota 142 898,89 PLN.

rpolubelskie

rozmiar tekstu