Przedsiębiorstwo "Nieruchomości Puławskie" Sp. z o.o.,
24-100 Puławy, ul.Dęblińska 2,
tel: 81 886 30 63, 81 888 53 67,
fax: 81 886 81 40,

Przetarg na wynajem pomieszczenia handlowego na Hali Targowej przy ul. Piaskowej 7 w Puławach.

Przetarg na wynajem pomieszczenia handlowego na Hali Targowej przy ul. Piaskowej 7 w Puławach.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przedsiębiorstwo „ Nieruchomości Puławskich „ Sp. z o.o. w Puławach
Ogłasza przetarg na wynajem pomieszczenia handlowego na Hali Targowej przy ul. Piaskowej 7 w Puławach. Powierzchnia 70 m2 (BOX nr S-III).Handel tylko artykułami spożywczymi z wyłączeniem sprzedaży obuwia, odzieży i innych artykułów przemysłowych.

Oferty należy składać do 29 czerwca w sekretariacie Przedsiębiorstwa „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. ul. Dęblińska 2 pokój 115 lub u inkasentów na Hali Targowej przy ul. Piaskowej 7 w Puławach. Do godziny 10.00. Otwarcie nastąpi 29 czerwca o godzinie 11.00. Na załączonym formularzu.
Przystępujący do przetargu powinien zamieścić w zamkniętej kopercie kwotę czynszu miesięcznego za 1m2 pomnożoną o powierzchnię pomieszczenia handlowego. Wzór w załączeniu. Do oferty powinien załączyć aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Do oferty proszę dołączyć oświadczenie o niezaleganiu w płatnościach ZUS lub KRUS, Urząd Skarbowy i opłat i podatków lokalnych. Wzór w załączeniu.
Cena minimalna za 1 m2 wynosi 53,10 zł netto.

Podpisanie umowy z osobą , która złożyła najkorzystniejsza ofertę nastąpi do dnia 01 lipca 2020 r.
Wydanie kluczy do lokalu nastąpi po wpłaceniu wadium w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto.
Lokal będzie dostępny od 1 lipca 2020 r.
Osoby lub podmioty prawne przystępujące do przetargu nie mogą mieć zaległości finansowych wobec Spółki „Nieruchomości Puławskie”.

Dokumenty dla oferenta:

Box przetarg Z3

rozmiar tekstu