Przedsiębiorstwo "Nieruchomości Puławskie" Sp. z o.o.,
24-100 Puławy, ul.Dęblińska 2,
tel: 81 886 30 63, 81 888 53 67,
fax: 81 886 81 40,

Przedsiębiorstwo Nieruchomości Puławskie Sp. z o. o. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Inspektor ds. rozliczeń mediów

Przedsiębiorstwo Nieruchomości Puławskie Sp. z o. o. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Inspektor ds. rozliczeń mediów

Ogłoszenie o naborze PNP inspektor ds rozl mediów

Oswiadczenia do rekrutacji_klauzula_kwestionariusz

 

Przedsiębiorstwo Nieruchomości Puławskie Sp. z o. o.
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Inspektor ds. rozliczeń mediów
I.
O zatrudnienie może się ubiegać Kandydat/ka, który/a spełnia łącznie następujące wymagania formalne:
1.
posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów o profilu informatycznym, ekonomicznym, administracyjnym lub pokrewnym albo wykształcenie średnie o profilu informatycznym, ekonomicznym lub administracyjnym i co najmniej roczny staż na stanowisku związanym z rozliczaniem mediów lub tożsamym, z biegłą znajomością komputera i programów MS Office (w szczególności Excel, Word)
2.
posiada pełną zdolności do czynności prawnych,
3.
korzysta z pełni z praw publicznych,
4.
nie został/a skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu/niej postepowanie karne.

II.
Dodatkowymi atutami Kandydata/ki będą:
1.
znajomość zagadnień związanych z opracowywaniem danych i ich ewidencją księgową,
2.
znajomość zagadnień formalno – prawnych związanych z ochroną danych osobowych,
3.
znajomość podstaw ustawy o własności lokali,
4.
znajomość systemu do zarządzania nieruchomościami Granit.

III.
Wymagane umiejętności i predyspozycje.
1.
Biegła obsługa komputera (w szczególności MS Office Excel, Word)
2.
umiejętność ustalania priorytetów, organizacji pracy własnej,
3.
umiejętność pracy pod presją czasu,
4.
nastawienie na jakość, rzetelność i sumienność,
5.
predyspozycje osobowościowe: samodzielność, terminowość, systematyczność, odpowiedzialność, komunikatywność,
6.
umiejętność pracy w zespole i współpracy z zespołem,
7.
umiejętność budowania pozytywnych relacji z klientami i kontrahentami.

IV.
Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.
Wykonywanie półrocznych rozliczeń zużycia wody na budynkach oraz ich wprowadzanie do systemu.
2.
Ewidencja systemowa instalacji i legalizacji wodomierzy.
3.
Ewidencja, bieżąca realizacja i nadzór nad systemem kont wirtualnych.
4.
Opieka administracyjna nad systemem Granit w ujęciu ogólnym.

V.
Warunki pracy na ww. stanowisku:
− praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
− praca jednozmianowa.

VI.
Wymagane dokumenty:
1.
list motywacyjny,
2.
CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3.
oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4.
kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenia (poświadczona za zgodność),
5.
kserokopie świadectw pracy (poświadczone za zgodność),
6.
kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone za zgodność),
7.
oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8.
oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9.
inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone za zgodność).
Każde z oświadczeń wymienionych w pkt 7-9, składanych przez kandydata/kę powinno być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Spółki przy ul. Dęblińskiej 2, 24-100 Puławy sekretariat pokój 115 pierwsze piętro lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@np.pulawy.pl w terminie do dnia 13.10.2023r. do godz. 15:00

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA REKRUTACJI” Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej RODO informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. z/s w Puławach, ul. Dęblińska 2,
24-100 Puławy; 2) Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy mailowo: marcin_rojczyk@wp.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacji w ramach niniejszego naboru oraz późniejszej archiwizacji dokumentów: • na podstawie Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz w zakresie danych o niepełnosprawności w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b RODO – w ramach wykonywania szczególnych praw przez Panią/Pana, • na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody oraz żądania ich sprostowania. Zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona. • na podstawie przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. 4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane zewnętrznym odbiorcom i podmiotom przetwarzającym; 5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: • przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia 1 stycznia następnego roku po ostatecznym zakończeniu procedury naboru, • jednocześnie Pani/Pana oferta pracy w przypadku niezakwalifikowania Pani/Pana do kolejnych etapów oraz niewskazania Pani/Pana kandydatury w protokole naboru może być odebrana przez Panią/Pana osobiście w terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po upływie ww. terminu zostanie zniszczona, • jeżeli Pani/Pana kandydatura zostanie wskazana w protokole naboru, Pani/Pana oferta pracy będzie przechowywana przez okres trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy,
• w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okresy wskazane powyżej.
7) Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
8) Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako nieobowiązkowe, których podanie jest dobrowolne ale może być konieczne do wzięcia udziału w naborze.
10) Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

rozmiar tekstu