Przedsiębiorstwo "Nieruchomości Puławskie" Sp. z o.o.,
24-100 Puławy, ul.Dęblińska 2,
tel: 81 886 30 63, 81 888 53 67,
fax: 81 886 81 40,

Przedsiębiorstwo Nieruchomości Puławskie Sp. z o. o. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Działu Technicznego Realizacji Usług (w budownictwie)

Przedsiębiorstwo Nieruchomości Puławskie Sp. z o. o. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Działu Technicznego Realizacji Usług (w budownictwie)

Przedsiębiorstwo Nieruchomości Puławskie Sp. z o. o.
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Kierownik Działu Technicznego Realizacji Usług
(w budownictwie)

wiecej informacji:

Ogłoszenie o naborze PNP

Oswiadczenia do rekrutacji

 1. O zatrudnienie może się ubiegać Kandydat/ka, który/a spełnia łącznie następujące wymagania formalne:
 2. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów o profilu budowlanym lub pokrewnym albo wykształcenie średnie o profilu budowlanym
  i co najmniej 3 – letni staż na stanowisku kierowniczym związanym
  z budownictwem oraz uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno- budowlanej,
 3. posiada co najmniej roczne doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz uprawnienia budowlane, preferowane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w przypadku branżowego wykształcenia wyższego możliwość uzyskania uprawnień budowlanych w krótkiej perspektywie,
 4. posiada pełną zdolności do czynności prawnych,
 5. korzysta z pełni z praw publicznych,
 6. nie został/a skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu/niej postepowanie karne.

 

 1. Dodatkowymi atutami Kandydata/ki będą:
 2. przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
 3. uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno- budowlanej i inne branżowe,
 4. co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach pokrewnych,
 5. znajomość zagadnień związanych z pracami remontowo – budowlanymi, konserwacji obiektów budowlanych,
 6. znajomość zagadnień związanych z eksploatacją obiektów budowlanych zwłaszcza budynków wielorodzinnych,
 7. rozeznanie rynku materiałów i narzędzi budowlanych,
 8. znajomość zagadnień formalno – prawnych związanych z realizacją napraw, remontów i inwestycji budowlanych w tym przepisów BHP oraz związanych
  z eksploatacją budynków zwłaszcza wielorodzinnych,
 9. znajomość podstaw prawa zamówień publicznych,
 10. mile widziana znajomość zagadnień z ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

 

 • Wymagane umiejętności i predyspozycje.
 1. Umiejętność wyceny robót budowlanych przy pomocy programu NORMA STD (preferowane) lub innych powszechnie stosowanych,
 2. umiejętność ustalania priorytetów, organizacji pracy własnej i pracy podległych pracowników,
 3. umiejętność pracy pod presją czasu,
 4. umiejętność kierowania zespołem: zdolność tworzenia dobrej atmosfery,
  budowania klimatu współpracy oraz egzekwowania obowiązujących zasad,
 1. nastawienie na jakość, rzetelność i sumienność,
 2. predyspozycje osobowościowe: samodzielność, terminowość, systematyczność, odpowiedzialność, komunikatywność,
 3. czynne prawo jazdy kat. min. B,
 4. obsługa komputera – MS Office,

 

 1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 2. Kierowanie, koordynowanie, nadzorowanie i rozliczanie zadań Działu Technicznego i Realizacji Usług.
 3. Nadzory merytoryczne prac realizowanych przez inne osoby z Działu, systematyczna kontrola terminów i jakości prac wykonywanych przez podległych Pracowników.
 4. Przekazywanie placów budów, nadzory inwestorskie prac budowlanych.
 5. Przygotowanie protokołów odbioru, organizacja odbiorów prac remontowych
  i udział w Komisji Odbiorowej, współudział w przeglądach gwarancyjnych.
 6. Dokonywanie okresowych przeglądów  technicznych   obiektów budowlanych, których właścicielem lub zarządcą jest  Spółka,  zgodnie z Prawem Budowlanym.
 7. Wykonanie przedmiaru robót budowlanych do kosztorysowania.
 8. Plany gospodarcze Wspólnot Mieszkaniowych – zakres rzeczowy i finansowy
  – we współpracy z administracją osiedli.
 9. Plany remontów i inwestycji (rzeczowo-finansowe), rozliczanie prac remontowych.
 10. Przygotowanie zakresów prac remontowych obejmujących przedmiary, kosztorysy

inwestorskie prac remontowych nie wymagających projektów budowlanych.

 1. Założenia techniczne i ekonomiczne do zlecanych audytów, wniosków
  o dofinansowanie itp. oraz ich analiza przed przyjęciem od autora opracowania.
 2. Przygotowanie założeń do projektów budowlanych zlecanych na zewnątrz oraz wniosków o wykonanie ekspertyz technicznych.
 3. Przygotowanie przedmiotu zamówienia oraz warunków technicznych  do SWZ przy realizacji zamówień publicznych, analiza i weryfikacja kosztorysów inwestorskich i ofertowych, udział w komisji przetargowej.
 4. Wykonywanie ocen technicznych wymaganych przez PINB .
 5. Opisy techniczne, szkice, usytuowanie na mapach niezbędne do zgłoszeń prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z Prawem Budowlanym.
 6. Wykonywanie prac zleconych przez przełożonego (Koordynator ds. Eksploatacji Usług oraz Prezes Zarządu).

 

 1. Warunki pracy na ww. stanowisku:

– praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

– praca jednozmianowa.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. list motywacyjny,
 3. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

 

 1. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenia (poświadczona
  za zgodność),
 3. kserokopie świadectw pracy (poświadczone za zgodność),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone za zgodność),
 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone
  za zgodność).

Każde z oświadczeń wymienionych w pkt 7-9,  składanych przez kandydata/kę powinno być własnoręcznie podpisane.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie  Spółki  przy ul. Dęblińskiej 2, 24-100 Puławy sekretariat pokój 115 pierwsze piętro lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@np.pulawy.pl w terminie do dnia 30.08.2023r. do godz. 15:00

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA REKRUTACJI”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej RODO informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. z/s w Puławach, ul. Dęblińska 2,

24-100 Puławy;
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy mailowo: marcin_rojczyk@wp.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w ramach niniejszego naboru oraz późniejszej archiwizacji dokumentów:
· na podstawie Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz w zakresie danych o niepełnosprawności w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b RODO – w ramach wykonywania szczególnych praw przez Panią/Pana,
· na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody oraz żądania ich sprostowania. Zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona.
· na podstawie przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane zewnętrznym odbiorcom i podmiotom przetwarzającym;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
· przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia 1 stycznia następnego roku po ostatecznym zakończeniu procedury naboru,
· jednocześnie Pani/Pana oferta pracy w przypadku niezakwalifikowania Pani/Pana do kolejnych etapów oraz niewskazania Pani/Pana kandydatury w protokole naboru może być odebrana przez Panią/Pana osobiście w terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po upływie ww. terminu zostanie zniszczona,
· jeżeli Pani/Pana kandydatura zostanie wskazana w protokole naboru, Pani/Pana oferta pracy będzie przechowywana przez okres trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy,

 • w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okresy wskazane powyżej.

7) Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

8) Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy RODO.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako nieobowiązkowe, których podanie jest dobrowolne ale może być konieczne do wzięcia udziału w naborze.

10) Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

 

 

rozmiar tekstu